Historie

Aardwarmte is een kansrijk en duurzaam alternatief voor aardgas om gebouwen, woningen en kassen te verwarmen. Geothermie leidt nauwelijks tot CO2-uitstoot en is een van de meest duurzame warmtebronnen. In 2018 is het Masterplan Aardwarmte in Nederland opgesteld. Daarin is de ambitie neergelegd om vanaf 2030 50 petajoule per jaar te produceren en vanaf 2050 meer dan 200 petajoule per jaar (1 petajoule kan 20.000 woningen verwarmen).  

De Westlandse bodem is zeer geschikt voor het slaan van warmtebronnen en een aantal Westlandse kwekers onderkende al jaren geleden het belang van aardwarmte. Deze vooruitstrevende ondernemers kozen voor lokale clusters omdat zij inzagen dat het energiesysteem van de toekomst niet centraal geregeld hoeft te worden. Binnen deze clusters wordt de warmte lokaal opgewekt en lokaal gebruikt. 

Inmiddels zijn er in Westland diverse clusters van bedrijven die gezamenlijk zijn aangesloten op een warmtebron en een net. Om een continue en betrouwbare warmtevoorziening te realiseren, zetten deze clusters nu de volgende stap. Zij worden door een regiodekkend warmtenet met elkaar verbonden tot een robuust systeem: Warmtenetwerk Westland. 

Onze droom

Warmtenetwerk Westland heeft een ambitieuze doelstelling. In 2030 willen wij een warmtenetwerk operationeel hebben om 500 MW warmte door de regio Westland te transporteren naar afnemers in de glastuinbouw, bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving. Warmte netwerk Westland start met de glastuinbouw: dit is de springplank naar toekomstige toepassingen op bedrijventerreinen en woningen.

Wanneer de lopende projecten gerealiseerd zijn, levert dit 200 MW aan aardwarmte. Daarnaast is er nog een aardwarmtepotentie van 100 MW. Dit totaal van 300 MW is voldoende om de basislast van de Westlandse glastuinbouw te dekken. In combinatie met restwarmte uit de Rotterdamse haven – nog eens 200 MW – kan Warmte netwerk Westland 80% van de gemiddelde warmtebehoefte van de glastuinbouw in regio Westland dekken. Alle warmtenetten in Westland kunnen gezamenlijk zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. 

De komende jaren gaat Warmte netwerk Westland stap voor stap steeds meer warmtebronnen aansluiten op het warmtenet. We streven ernaar om 80% van de warmtevraag van de regionale glastuinbouw in te vullen en daarnaast een aanzienlijk deel van de gebouwde omgeving in Westland van warmte te voorzien.

Onze succesformule

Warmte netwerk Westland is in meerdere opzichten uniek. Doordat een aantal partijen in een vroeg stadium de samenwerking hebben gezocht en hun kennis, ervaring en ambities met elkaar hebben gedeeld, is dit ambitieuze plan van start gegaan. De ondernemersgeest van alle partijen, de steun van de lokale en centrale overheid, het geloof en vertrouwen dat dit project gaat slagen zijn het fundament van het succes. Dit in combinatie met de drive van de Westlandse glastuinbouw om slimmer, efficiënter, kosteneffectiever én duurzamer te telen, zijn belangrijke ingrediënten van onze succesformule. Dankzij het lef en doorzettingsvermogen van de oprichters en de betrokken ondernemers draaien er inmiddels verschillende warmtebronnen in Westland. Ook gemeente Westland zet zich nadrukkelijk in voor aardwarmte, de aanleg van een warmtenet en de toepassing van restwarmte uit de Rotterdamse haven. We zijn er nog niet, maar zijn goed op weg.

InfraCo
De wil om samen te werken, speelt ook een essentiële rol bij Warmte netwerk Westland. Binnen de aardwarmteprojecten werken de aangesloten kwekers nauw met elkaar samen in warmtecoöperaties. De coöperatie InfraCo is een koepel van de lokale warmte coöperaties en behartigt de belangen van alle groepen warmteafnemers in Westland en Midden-Delfland en dient als een belangrijk adviesorgaan voor Warmte netwerk Westland.

Organisatie

Warmte netwerk Westland is een samenwerkingsverband van energie- en afvalbedrijf HVC en Capturam. 

Capturam
Capturam richt zich op duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan een succesvolle energietransitie van de glastuinbouw, de bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving in de regio’s Westland en Midden-Delfland. Capturam bekijkt duurzaam gas, warmte en elektriciteit vanuit één samenhangend integraal energiesysteem en ontwikkelt lokale energieclusters. Het bedrijf heeft een strategische positie in het aardwarmteproject Trias Westland.

HVC
HVC is een duurzaam publiek bedrijf en actief in zowel de energie- als de afvalketen. Met veel kennis over afval en energie realiseert het bedrijf samen met aandeelhouders (52 gemeenten en 8 waterschappen), woningcorporaties en inwoners concrete duurzame doelen. HVC helpt aangesloten gemeenten in de energietransitie door duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, te maken. In Westland heeft HVC twaalf putten gemaakt voor het gebruik van aardwarmte: Trias Westland, Aardwarmte Maasdijk en Aardwarmte Polanen.